Fix ambari stale alert

Short Description: Trên HDP 2.5, Ambari thường xuyên xuất hiện cảnh báo Stale Ambari:   Article ISSUE : Trên ambari xuất hiện cảnh báo về Stale Ambari như hình trên. ROOT CAUSE : Lý do có thể là các server trong HDP không đồng bộ về thời gian. (Đây là lỗi được phát hiện trong […]

Read More

Unable to access Datanodes tab from Namenode UI on HDP 2.5

Short Description: Unable to access Datanodes tab from Namenode UI . When we click on Datanodes tab on Namenode UI, nothing happens. Article ISSUE : When we click on Datanodes tab on Namenode UI, nothing happens. ROOT CAUSE : This is happening because of https://issues.apache.org/jira/browse/HDFS-10888 and https://issues.apache.org/jira/browse/HDFS-9193 which is fixed in Hadoop version 2.8. But HDP […]

Read More

Hướng dẫn fix under replicated blocks trên HDFS?

      Under prelicated block là vấn đề thường thấy đối với các file khác nhau trong HDFS. Nó sảy ra khi số replicator của 1 block nhỏ hơn giá trị mà ta đã đặt trong file cấu hình hdfs-site.xml với tham số dfs.replication. Thông thường, Hdfs sẽ tự động replicate cho những block này nhưng […]

Read More