Fix ambari stale alert

Short Description: Trên HDP 2.5, Ambari thường xuyên xuất hiện cảnh báo Stale Ambari:   Article ISSUE : Trên ambari xuất hiện cảnh báo về Stale Ambari như hình trên. ROOT CAUSE : Lý do có thể là các server trong HDP không đồng bộ về thời gian. (Đây là lỗi được phát hiện trong […]

Read More

Unable to access Datanodes tab from Namenode UI on HDP 2.5

Short Description: Unable to access Datanodes tab from Namenode UI . When we click on Datanodes tab on Namenode UI, nothing happens. Article ISSUE : When we click on Datanodes tab on Namenode UI, nothing happens. ROOT CAUSE : This is happening because of https://issues.apache.org/jira/browse/HDFS-10888 and https://issues.apache.org/jira/browse/HDFS-9193 which is fixed in Hadoop version 2.8. But HDP […]

Read More