Hướng dẫn cài đặt Redis cluster trên Centos 7.3

II. Cài đặt và cấu hình Redis Cluster 2.1. Mô tả và chuẩn bị hệ thống – Số lượng server cần cài Redis: 5 server 192.168.105.208 192.168.105.209 192.168.105.210 – Các server chạy 2 instance Redis tương ứng với 2 port 30001 và 30002 – Replicate: 1 – Hệ điều hành: Centos 7.3 64bit. – Version […]

Read More